fbpx ;
 

Vidaus tvarkos taisyklės

1. BENDROJI DALIS

 • Šios Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos visai SG KLINIKA įmonių grupei, kurią sudaro UAB SG konsultacinė klinika, UAB Sveikatos ir grožio klinika, UAB Žemaitijos diagnostikos centras ir VŠĮ Inovatyvių medicinos paslaugų centras (toliau – Klinika).
 • SG KLINIKA Vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja Klinikos vidaus tvarką, pacientų kreipimosi į Kliniką tvarką, paslaugų nomenklatūrą ir asortimentą, jų teikimo tvarką, ginčų ir konfliktų tarp Klinikos ir Klientų sprendimo tvarką, informacijos Klientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką, ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo Klientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarką, bendrąsias vidaus tvarkos ir darbų saugos
 • Šios Taisyklės sudaryto vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, medicinos bei etikos normomis bei vidaus teisės aktais.
 • Savo veikloje Klinika vadovaujasi taikytinais Lietuvos Respublikos teisės aktais, nacionaliniais ir tarptautiniais medicinos Veiklos standartais, Klinikos įstatais ir kitais vidaus dokumentais.
 • Šios Tvarkos privalo laikytis visi Klinikos darbuotojai, pacientai, jų atstovai ir lankytojai.

2. SĄVOKOS

 • Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos turės žemiau šiame punkte nurodytas reikšmes. Kitos vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos reglamentuotos Klinikos Vidaus tvarkos taisyklėse, ir kituose klinikos dokumentuose ar teisės aktuose, į kuriuos atitinkamai daroma nuoroda Sutartyje
 • Klientas – tai asmuo, jo atstovas arba kitas Klinikos Klientas, besinaudojantis teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar yra sveikas, ar ligonis.
 • Kliento atstovas – kliento atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai) arba atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka Klientas. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimų įforminimas turi būti atliktas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Klientų aptarnavimo skyrius – Klinikos padalinių registratūra, kur priimami skambučiai, vykdomos registracijos bei Klientų priėmimas teikiamoms paslaugoms.
 • Asmens dokumentas – pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai (nuolat) gyventi Lietuvoje.
 • Paciento sutikimo forma – Kliento susipažinimo su Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis ir tvarkomis bei valios pareiškimas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo.
 • Paslaugos – Klinikoje teikiamos ambulatorinės (konsultacinės, diagnostinės ir gydymo, reabilitacijos ir kt.) asmens sveikatos priežiūros ir kitos Klinikoje teikiamos paslaugos.
 • Pagerintos paslaugos – teikiant PSDF lėšomis apmokamas paslaugas, Paciento (savo noru) pasirinktos brangiau kainuojančios pagerintos paslaugos, detaliai aprašytos Klinikos mokamų paslaugų teikimo tvarkoje.
 • Medicinos dokumentai – ligos istorija, Kliento patvirtinimai ir sutikimai, kiti dokumentai, kuriuose fiksuojama Kliento sveikatos būklė, jam taikomos sveikatos priežiūros rūšys ir metodai.
 • Mokamų paslaugų teikimo tvarka (MPT tvarka) – reglamentuoja SG KLINIKA mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagrindus ir sąlygas, kainų nustatymo tvarką ir apmokėjimo tvarką.
 • Privalomojo sveikatos draudimo fondas (PSDF) – sveikatos draudimo fondas, disponuojantis valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis asmenų privalomajam sveikatos draudimui ir asmenų sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti.
 • Siuntimas – nustatytos formos gydytojo kreipimasis, naudojantis e.sveikata.lt sistema, į kitą specialistą, siekiant pasikonsultuoti dėl Kliento sveikatos būklės, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar nutraukti pradėtą gydymą) ar darbingumo, pateikiant informaciją apie Klientui iki siuntimo nustatytą diagnozę, atliktus tyrimus ir konsultavusių gydytojų specialistų išvadas, taikytą gydymą.
 • Eilė – Klinikos sudaroma Pacientų eilė pageidaujančių Klinikoje gauti atitinkamas PSDF lėšomis apmokamas paslaugas, atsižvelgiant į atitinkamų Paslaugų apmokėjimui Klinikai skiriamo finansavimo pagal Klinikos ir TLK sudarytas sutartis ir Klinikos galimybes suteikti atitinkamas Paslaugas.

3. KLINIKOS VEIKOS ADRESAI IR DARBO LAIKAS

Klientams paslaugos teigiamos SG KLINIKA padaliniuose:

 • KLAIPĖDOJE, adresu Daukanto g. 22.
 • PLUNGĖJE, adresu Telšių g. 13.
 • MAŽEIKIUOSE, adresu Naftininkų g. 9.
 • PALANGOJE, adresu Vytauto g. 27.

 SG KLINIKA padalinių darbo laikas skelbiamas interneto svetainėje www.sgklinika.lt ir Klientų aptarnavimo skyriuose,

4. KREIPIMOSI Į SG KLINIKA IR REGISTRAVIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS GAUTI TVARKA

 • Klientai į Kliniką kreipiasi savo laisvu apsisprendimu dėl sveikatos sutrikimų.
 • Jeigu Klientas kreipiasi ne pagal profilį, jam paaiškinama, kur kreiptis dėl sveikatos problemų sprendimo.
 • Norėdami gauti informaciją apie Klinikoje teikiamas Paslaugas, jų teikimo tvarką, kainas ir galimybes jomis pasinaudoti, galite apsilankyti interneto svetainėje www.sgklinika.lt arba žodžiu ar raštu kreiptis į SG KLINIKA.
 • Jei pageidaujate gauti Paslaugas, Klientai turi iš anksto užsiregistruoti:
 • Telefonu:
  Klaipėdoje –  +370 615 45644
  Plungėje – +370 615 34806
  Mažeikiuose – +370 698 52219
  Palangoje  – +370 683 61113
 • Internetu: https://ipr.esveikata.lt/ arba sgklinika.lt.
 • Atvykus į SG KLINIKA padalinius.

SKAMBUČIŲ VALDYMAS

 • Siekiant pagerinti pacientų skambučių į registratūrą, konsultantų kabinetus valdymą, mobiliajame ryšyje integruota skambučių valdymo linija.
 • Klientui paskambinus bendriniu registratūros telefono numeriu reikia pasirinkti dėl kokios paslaugos Klientas kreipiasi į įstaigą.
 • Įjungtas mobilusis telefonas pats registruoja praleistus skambučius ir pagal juos klinikos darbuotojai susisiekia su skambinusiuoju.
 • Registracijos metu Klientui pateikiama informacija apie Klinikoje dirbančius specialistus, jų darbo laiką, teikiamas Paslaugas, jų teikimo tvarką, kainas ir galimybes jomis pasinaudoti, taip pat nurodomas galimas apsilankymo laikas. Klientui pageidaujant gauti Paslaugas siūlomu laiku, prašysime nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą ir kontaktinį telefono numerį.
 • Jei turėsime Jūsų sutikimą, apie apsilankymo datą ir laiką Jums bus priminta SMS žinute dieną prieš apsilankymą.
 • Klientas kaip įmanoma anksčiau, bet ne mažiau nei likus 24 val. iki numatomo Paslaugų gavimo laiko pradžios, turi informuoti Kliniką apie tai, jei nebegali atvykti registracijos metu patvirtintu laiku. Tokiu atveju, esant galimybei, pasiūlysime Klientui kitą Paslaugų suteikimo datą ir laiką. Jums laiku neinformavus apie neatvykimą bent 2 (du) kartus iš eilės, SG KLINIKA turi teisę Klientui stabdyti Paslaugų teikimą.
 • Kiekvienam Klientui užvedama ambulatorinė kortelė (F 025a).
 • Paslaugų teikimo metu pildomi Medicinos dokumentai bei daromi įrašai esveikata.lt tinklapyje esančioje Kliento ligos istorijoje.
 • Atvykę į KLINIKĄ, Klientas privalo susipažinti su Taisyklėmis, jų laikytis ir pasirašyti Kliento sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.
 • Savo viršutinius lauko drabužius Klientai privalo nusivilkti ir juos palikti (pakabinti) Drabužinėje arba Darbuotojų nurodytoje vietoje. Drabužiuose nerekomenduojame palikti jokių asmeninių daiktų ar dokumentų. Klinika nesaugo paliktų drabužių ir juose esančių daiktų ir už juos neatsako.
 • Pacientų registracijos tvarką Klinikoje nustato Įstaigos direktoriaus patvirtinta Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašas.

5. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA , NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS

 • Visoms SG KLINIKA teikiamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms yra išduota licencija, kurios aktuali redakcija skelbiama Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos interneto svetainėje: https://vaspvt.lrv.lt.
 • Informaciją apie klinikoje teikiamas nemokamas Paslaugas (paslaugų nomenklatūra), Pagerintas paslaugas, jų kainas ir teikimo sąlygas skelbiama SG KLINIKA Klientų aptarnavimo skyriuje (registratūroje), taip pat interneto svetainėje sgklinika.lt.

6. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

 • Informaciją apie nemokamų Paslaugų, dėl kurių Klinika turi sutartį su Teritorine ligonių kasa, nomenklatūrą rasite interneto svetainėje sgklinika.lt, Klientų aptarnavimo skyriuje (registratūroje) bei internetinėje svetainėje https://ligoniukasa.lrv.lt
 • Paslaugos, kurios apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, Klientams suteikiamos nemokamai, jeigu yra visos teisės aktuose nurodytos prielaidos (sąlygos), kurioms esant atitinkamos Paslaugos Klientui gali būti teikiamos nemokamai:
 • Kompensuojamoms Paslaugoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų Klinikai nustatytas lėšų limitas. Tokių Paslaugų teikimas, siekiant užtikrinti jų nepertraukiamą bei pastovų teikimą, išdėstomas tam tikram periodui. Klientų aptarnavimo skyrius, registracijos metu informuoja pacientus apie galimybę pasinaudoti PSDF kompensuojamomis paslaugomis, o taip pat apie teisę kreiptis dėl mokamų Pagerintų paslaugų pagal MPT tvarką.
 • Jums bus suteiktos tik tos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamos Paslaugas, kurios yra nurodytos galiojančioje Klinikos sutartyje:
 • su teritorinėmis ligonių kasomis, kai Paslaugų teikimo dieną Jums bus teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, ilgalaikio gydymo bei medicininės reabilitacijos ar kitos teisės aktuose nurodytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
 • su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, kurios Paslaugų teikimo dieną Jums teikia teisės aktuose nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 • Paslaugos kurios kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų, Klientui suteikiamos tik turint gydytojo specialisto esveikata.lt sistemoje suformuotą teisės aktų reikalavimus atitinkantį bei galiojantį Siuntimą. Sutrikus esveikata.lt sistemos veiklai, Siuntimas gali būti išrašytas ir priimamas dokumento (F027/a) forma.
 • Kai Klientas, turėdamas/-a teisę į Paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto lėšų, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias ar Pagerintas paslaugas – šių Paslaugų faktinių kainų ir iš PSDF biudžeto lėšų kompensuojamų Paslaugų bazinių kainų skirtumą, o taip pat ir papildomų Paslaugų kainą Klientas turi sumokėti pats.
 • Įstaigoje nemokamai teikiama būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba esant pavojui Kliento gyvybei (plačiau skyriuje VIII BŪTINOJI MEDICINOS PAGALBA).

7. MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

 • Už Klinikoje teikiamas Paslaugas Klientas turi sumokėti tais atvejais, kai už jas Klinikai neapmoka (nekompensuoja) iš PSDF biudžeto lėšų ir (arba) kai Klientas pasirenka brangiau kainuojančias arba Pagerintas paslaugas. Tokiais atvejais gali būti:
 • Kai Klientas nėra apdraustas Privalomuoju sveikatos draudimu;
 • Kai Klientas Klinikoje nori gauti Paslaugas, kurios nėra PSDF lėšomis apmokamos paslaugos (t.y. Klinika nėra su Teritorinių ligonių kasomis sudariusi sutarties dėl atitinkamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo, išskyrus Būtinąją pagalbą);
 • Klientas į Klinika kreipiasi savo iniciatyva, neturėdamas teisės aktų nustatyta tvarka išduoto asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimo, ir nori Klinikoje gauti Paslaugų, nors jos ir priskiriamos PSDF lėšomis apmokamos paslaugoms;
 • Jei Klinika yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyse su TLK, įstaiga laikinai dėl lėšų trūkumo negali teikti tam tikrų planinių konsultacijų, o apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją apmokėti;
 • Klientas nori Klinikoje gauti Paslaugą ne Eilės tvarka, kai Klinika turi galimybes suteikti daugiau atitinkamų paslaugų, nei numatyta sutartyje su TLK;
 • Klientas nori gauti Paslaugą, ir Klinika turi galimybę suteikti brangiau kainuojančią paslaugą, nei numatyta sutartyje su TLK, kuri susidaro dėl MPT tvarkoje 4.1. įvardytų paslaugos kainos nustatymo sudedamųjų dalių. Klientas, teikiant jam iš PSDF lėšomis apmokamas paslaugas, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;
 • Kai Klientui teikiamos PSDF lėšomis apmokamos paslaugos, tačiau Klientas savo noru pasirenka gydytojo rekomenduotas naujesnes, brangesnes gydymo technologijas bei tyrimo ir gydymo priemones, kurių kainos ar atitinkamų jos dalių neapmoka TLK. Klientas apmoka Pagerintų paslaugų ir bazinių PSDF lėšomis apmokamų paslaugų kainos skirtumą (priemoką).
 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus paslaugos: hidroterapijos procedūros (dušai, vonios, povandeniniai masažai, akupunktūra, manualinė terapija, ambulatoriniams ligoniams purvo ir parafino aplikacijos) apmokamos pagal SAM patvirtintas kainas. Fizioterapinės procedūros ambulatoriškai atliekamos nemokamai iki 5 kartų. Jei pacientas pageidauja atlikti daugiau gydytojo paskirtų procedūrų, tai už sekančias procedūras susimoka pats (mokamų paslaugų kainos nustatytos vadovaujantis 2007 05 03 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-332).
 • Už kitas procedūras bei manipuliacijas, kurios nėra kompensuojamos iš PSDF biudžeto.
 • Kai atliekami laboratoriniai tyrimai, daromi su Klinikos ir kitų įstaigų gydytojų siuntimais, pagal patvirtintas laboratorinių tyrimų programas ir (arba) Klientui pageidaujant.
 • Teikiamos nemedicininio profilio paslaugos: kopijavimo paslaugos, įvairios rašytinės informacijos paslaugos pagal pacientų prašymus, kurios nesusijusios su siuntimu tyrimams arba konsultacijoms.
 • Kiekvienu atveju, kai Klientas turi mokėti už Paslaugas, Klientas savo parašu patvirtina, kad yra susipažinęs su MPT tvarka ir pats pasirenka gauti mokamas Paslaugas. Priešingu atveju Paslaugas teikti atsisakysime.
 • Už mokamas Paslaugas Klientas turi susimokėti pagal Klinikos patvirtintus ir tuo metu galiojančius įkainius.
 • Klinikos Mokamų paslaugų teikimo (MPT) tvarka reglamentuoja Klinikoje teikiamų mokamų paslaugų tvarką.

8. BŪTINOJI MEDICINOS PAGALBA

 • Klinika pagal kompetenciją (neatsižvelgiant į tai, ar esate apdraustas/-a privalomuoju sveikatos draudimu) Klientui, kaip nuolatiniam Lietuvos gyventojui, nemokamai suteikia būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicinos pagalbą.
 • Pirmoji medicinos pagalba – tai svarbiausi tikslingi veiksmai, skirti padėti kitų ar savo sveikatai bei gyvybei, panaudojant turimas medicinos ir/ar kitokias priemones bei medžiagas, iki nukentėjusiajam bus pradėta teikti skubioji institucinė medicinos pagalba arba jo būklė taps normali, arba bus konstatuota jo mirtis.
 • Skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant arba neatidėliotinai, kai dėl ūmių klinikinių būklių gresia pavojus Jums ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę. Skubiosios medicinos pagalbos mastą nustatys Jus apžiūrėjęs Klinikos specialistas.
 • Būtinoji medicinos pagalba Klinikoje teikiama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-04- 08 įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ patvirtintą Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarką bei mastą.
 • Būtinosios medicinos pagalbos teikimui Siuntimas nereikalingas.

9. NUOTOLINIŲ AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

 • Nuotolinės ambulatorinės paslaugos teikiamos teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.
 • Nuotolines ambulatorines paslaugas Klinikos specialistai (gydytojai ir / ar išplėstinę kompetenciją turintys bendrosios praktikos slaugytojai) Klientams suteikia telefonu.
 • Prieš teikiant nuotolinę ambulatorinę paslaugą, Klinika nustatytu būdu Klientą identifikuos. Klientui nesutinkant būti identifikuotam/-ai, nuotolinė ambulatorinė konsultacija nebus teikiama.

10. SAVANORIŠKOJO SVEIKATOS DRAUDIMO BENDROVIŲ KOMPENSUOJAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

 • Jei Klinika yra sudariusi sutartį su Lietuvos bei užsienio savanoriškojo sveikatos draudimo bendrove (informacija pateikiama www.sgklinika.lt arba draudimo kompanijos interneto svetainėje) ir Jei Klientas naudojasi savanoriškojo sveikatos draudimo paslaugomis, Paslaugų kainą ar jos dalį gali apmokėti Klientą apdraudusi savanoriškojo sveikatos draudimo bendrovė, atsižvelgiant į tarp Kliento ir tokios bendrovės sudarytos sutarties sąlygas.
 • Apie tai, kad už suteiktas Paslaugas gali apmokėti savanoriškojo sveikatos draudimo bendrovė, Klientas privalo informuoti Klinikos registratūros Darbuotoją prieš Paslaugų suteikimą, o taip pat nurodyti tokios savanoriškojo sveikatos draudimo bendrovės pavadinimą, adresą bei pateikti galiojantį sveikatos draudimo polisą (kortelę).
 • Jei Klinika nesudariusi sutarties su Kliento savanoriškojo sveikatos draudimo bendrove, Klinika Klientui išrašo sąskaitą faktūrą, o klientas savo ruoštu kreipiasi į savanoriškojo sveikatos draudimo bendrovę.
 • Klinika pasilieka teisę reikalauti iš Kliento apmokėjimo už Paslaugas, jei už jas savanoriškojo sveikatos draudimo bendrovė neapmoka. Klinika neatsako už savanoriškojo sveikatos draudimo bendrovių sprendimus neapmokėti arba dalinai neapmokėti už Klientui suteiktas Paslaugas. Visais su tuo susijusiais klausimais Klientą Konsultuoja savanoriškojo sveikatos draudimo bendrovė.

11. KLIENTŲ TEISĖS

Teisė į pagarbą:

 • Klientas turi teisę į pagarbų bei mandagų aptarnavimą, į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas, pagarbų elgesį.

Teisė kreiptis:

 • Klientas turi teisę kreiptis į Klinikos Darbuotojus visais su teikiamomis Paslaugomis susijusiais klausimais, taip pat kreiptis į Klinika administraciją visais iškilusiais ginčytinais klausimais, gauti atsakymus į savo klausimus.

Teisė žinoti:

 • Klientas turi teisę žinoti visas su jam teikiamomis Paslaugomis susijusias išlaidas.
 • Klientas turi teisę žinoti gydančio gydytojo vardą, pavardę, pareigas ir informaciją apie kvalifikaciją.
 • Klientui (jo atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Sutikimas dėl Paslaugų patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu paciento ambulatorinėje kortelėje.

Teisė skųstis:

 • Manydamas, kad yra pažeistos Kliento teisės, turi teisę kreiptis į Kliniką su skundu ir įstatymų nustatyta tvarka gauti atsakymą (ne vėliau kaip per 20 d.d.) apie skundo nagrinėjimo rezultatus.

Teisė rinktis:

 • Kai, laikantis sveikatos priežiūros normų, yra galimybė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas, pacientas turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Klientų, pasirinkimas įforminamas raštu. Šį pasirinkimą Klientas patvirtina savo parašu.

Teisė į žalos atlyginimą:

 • Klientas (taip pat kiti įstatymuose nurodyti asmenys) turi teisę į žalos, padarytos teikiant Paslaugas pažeidus jo teises, atlyginimą;
 • Dėl žalos atlyginimo Klientas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl Kliento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka turi kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
 • Kitos Klientų teisės yra išvardintos Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme. Savo teisėmis Klientas privalo naudotis sąžiningai, nepiktnaudžiauti, gerbti kitų asmenų teises ir teisėtus interesus. Klientų teisės gali būti ribojamos tiek, kiek tai numato teisės aktai ir šios Taisyklės.

KLIENTŲ PAREIGOS

 • Klientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Klinikos specialistais ir Darbuotojais;
 • Klientas turi pagarbiai ir deramai elgtis su visais Klinika specialistais ir Darbuotojais, taip pat kitais Klientais. Draudžiama triukšmauti ar kitaip trukdyti Klinikos darbui;
 • Norėdamas gauti Paslaugas, Klientas privalo pateikti Asmens dokumentą (išskyrus būtinosios pagalbos atvejus). Atsisakius pateikti Asmens dokumentą, Paslaugos klientui nebus teikiamos;
 • Klientas turi užpildyti, pasirašytinai susipažinti su jam pateiktais Medicinos dokumentais. Atsisakius tai padaryti, o taip pat patvirtinti sutikimą ar atsisakymą dėl Klientui skiriamų Paslaugų teikimo, Paslaugos nebus teikiamos;
 • Klientas privalo suteikti Klinikos specialistams išsamią, tikrovę atitinkančią informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus jam žinomus ir Klinikos specialistų prašomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti Paslaugas.
 • Klientas turi rūpestingai elgtis su Klinikos Draudžiama niokoti, gadinti ar išsinešti iš Klinikos turtą ar kitokias materialines vertybes, įjungti, išjungti, reguliuoti Klinikos medicinos prietaisus, keisti jų parametrus. Privalo laikytis atsargumo reikalavimų, naudodamasis/-i elektros prietaisais ar kita įranga;
 • Klinikos patalpose draudžiama rūkyti, įsinešti bei vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir / ar psichotropines medžiagas (išskyrus paskirtas HILA specialisto), atsivesti gyvūnus. Atvykęs Paslaugų, Klientas privalo būti blaivus/-i, taip pat neapsvaigęs/-usi nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Klinika turi teisę atsisakyti teikti Paslaugas (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą), jei Klientas yra neblaivus/-i ar galimai neblaivus/-i, taip pat galimai apsvaigęs/-usi nuo narkotikų ir / ar psichotropinių medžiagų;
 • Klientas turi pareigą laiku sumokėti už suteiktas mokamas Paslaugas pagal galiojančius Klinikos įkainius, taip pat už pasirinktas bei suteiktas brangiau kainuojančias Paslaugas pagal Klinikos Mokamų paslaugų teikimo tvarką;
 • Kliento pareiga – laikytis asmens higienos reikalavimų, vykdyti Darbuotojų nurodymus, Klinikos specialistų paskyrimų ir rekomendacijų arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų Paslaugų;
 • Klientai privalo informuoti Klinikos specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių yra davęs/-usi sutikimą;
 • Už savo veiksmais Klinikai ar Darbuotojams padarytą žalą atsakote Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12. IŠRAŠŲ IŠ MEDICININIŲ DOKUMENTŲ BEI JŲ KOPIJŲ DARYMO IR IŠDAVIMO TVARKA

 • Kliento sveikatos (ligos) istorija ir kiti Medicinos dokumentų originalai yra Klinikos nuosavybė ir Klientui neatiduodami.
 • Kliento pageidavimu, pateikus Asmens dokumentą, gali būti leista susipažinti su jo asmens sveikatos istorija ar kitais Medicinos dokumentais. Tokia galimybė nebus sudaryta, jei tai iš esmės galėtų pakenkti Kliento sveikatai ar sukelti pavojų gyvybei.
 • Kliento rašytiniu prašymu, pateikus Asmens dokumentą, Klinika išduos išrašą lietuvių kalba iš Kliento Medicinos dokumentų arba šių dokumentų kopijas. Išrašų / kopijų parengimo trukmė – 10 darbo dienų nuo prašymo ir apmokėjimo už išrašo / kopijos išdavimo paslaugas gavimo dienos. Esant skubiam atvejui, išrašus/kopijas parengsime per 3 darbo dienas.
 • Išrašus iš medicinos dokumentų ir Medicinos dokumentų kopijas bus atiduota tik Klientui asmeniškai, pateikus Asmens dokumentą. Tretiesiems neįgaliotiems asmenims išrašai iš Medicinos dokumentų ir Medicinos dokumentų kopijos neteikiamos, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis, kurioms esant išrašus iš Medicinos dokumentų, Medicinos dokumentų kopijas Klinika parengs ir pateiks teisės aktuose nurodytiems asmenims vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Klinikoje galiojančiomis kainomis.

13. INFORMACIJOS KLIENTUI IR KLIENTO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMAS

 • Informaciją apie Kliento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis Klientui suteikia Jį gydantis gydytojas.
 • Teikdamas informaciją apie gydymą, gydytojas paaiškina gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Kliento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius, atsisakius siūlomo gydymo.
 • Šią informacija gydytojas Klientui pateikia atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, taip pat jam suprantama forma paaiškins specialius medicinos terminus.
 • Informacija apie Kliento sveikatos būklę bus neteikiama tik tais atvejais, kai Klientas pats/-ti nesutiks ją gauti (esant Kliento valios pareiškimui). Tokiais atvejais visą informaciją pateiksime Kliento atstovui ir tai bus prilyginama informacijos suteikimu Klientui.
 • Gydantis gydytojas pagal savo kompetenciją Klientui paaiškina įrašų Medicinos dokumentuose prasmę.
 • Informacija apie Kliento lankymąsi Klinikoje, jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo ar gydymo duomenis ir kt. telefonu neteikiama. Kliento prašyme nurodytu elektroniniu paštu informaciją pateiksime tik išimtinais atvejais. Klinikos specialisto elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai prilyginami įprastiems rašytiniams dokumentams.
 • Informacija apie Kliento lankymąsi Įstaigoje, sveikatos būklę, diagnozę, taikomą gydymą ir kita asmeninio pobūdžio informacija būtu teikiama tretiesiems asmenims tik tuo atveju jei Klientas Paciento sutikimo formoje nurodo tokį asmenį. Informacija pateikiama tik tokiam asmeniui pateikus savo asmens dokumentą.
 • Jei Klientas negali būti laikomas/-a gebančiu/-ia protingai vertinti savo interesų, informaciją apie jo sveikatos būklę bus suteikta Paciento sutikimo formoje nurodytam asmeniui, o nesant tokio nurodymo Kliento sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), tėvams (įtėviams, globėjams) ir pilnamečiams vaikams jų prašymu.
 • Visą informaciją apie Klientą, jo gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija laikoma konfidenciali ir po Kliento mirties. Teisę gauti šią informaciją po Kliento mirties įgis tik Kliento įpėdiniai pagal testamentą arba pagal įstatymą (sutuoktinis/-ė (partneris/-ė), tėvai (įtėviai, globėjai), vaikai (įvaikiai)).

14. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP HILA IR KLIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

 • Klientų pretenzijos teikiamos ir nagrinėjamos šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo numatyta tvarka.
 • Jei Klientas gavo netinkamos kokybės Paslaugas, jis turite teisę kreiptis į skyriaus, kuriame buvo teikiamos Paslaugos, vadovą, arba pateikti Klinikos rašytinę pretenziją lietuvių kalba, kurioje privalote nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, kontaktinį telefono numerį ar el. pašto adresą, Paslaugų teikimo datą, vietą, Paslaugų pobūdį, Klinikos specialisto, teikusio Paslaugas, vardą, pavardę, argumentus dėl netinkamos Paslaugų kokybės bei pasirašyti. Rašytinę pretenziją galite pateikti el. paštu info@sgklinika.lt arba atvykę į Kliniką. Kartu su rašytine pretenzija privalote pateikti ir savo Asmens dokumentą ar jo kopiją.
 • paštu teikiamos pretenzijos turi būti pasirašomos Jūsų ar Jūsų atstovo el. parašu. Anoniminių ar nepasirašytų pretenzijų, taip pat pretenzijų, pateiktų užsienio kalba, Klinika nenagrinėja.
 • Jeigu kartu su pretenzija Klientas pateikia ne visus, netinkamai įformintus dokumentus ir / ar juose arba pretenzijoje bus pateikta ne visa ir / ar netiksli informacija, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo Klinika nurodys nustatytus trūkumus ir informuos, kad Klientui per 30 dienų nustatytų trūkumų nepašalinus, pretenzija nebus nagrinėjama, o Klientas turės teisę ją pateikti iš naujo.
 • Kliento pretenziją bus išnagrinėta ir rezultatai bus pranešti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo ar nurodytų trūkumų pašalinimo dienos.
 • Nepavykus ginčo išspręsti, dėl savo pažeistų teisių, susijusių su Paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo – į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos Paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo – į Lietuvos bioetikos komitetą, o kitais Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo numatytais atvejais – į teismą.

15. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 • Klinika, savo veikloje tvarkydama asmens duomenis, laikosi EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO ((ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d .) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimų.
 • Klientų, kitų Klinikoje besilankančių ar kitaip su Klinikos veikla susijusių asmenų asmens duomenų tvarkymo sąlygos, tvarka, Klientų, kitų asmenų, kaip duomenų subjektų, teisės tvarkant Klientų asmens duomenis bei kiti asmens duomenų tvarkymo Klinikos veikloje aspektai yra aprašyti kituose Klinikos duomenų apsaugos politikoje ir kituose vidaus tvarkos taisykles aprašančiuose dokumentuose.

16. BENDROSIOS VIDAUS TVARKOS IR DARBŲ SAUGOS NUOSTATOS

 • Už saugaus darbo Klinikoje užtikrinimą atsako Klinikos vadovas.
 • Klinikos Darbuotojai yra atsakingi už darbų saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi.
 • Darbo vietoje Klinikos darbuotojai laikosi darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis.
 • Darbuotojams draudžiama darbe būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų.
 • Darbuotojai privalo laikytis infekcijų kontrolės reikalavimų bei vykdyti su tuo susijusius įpareigojimus.
 • Darbuotojai privalo nedelsiant pranešti savo tiesioginiams vadovams apie iškilusius konfliktus ar nesusipratimus su Klientais ir / ar jų atstovais, lankytojais, kitais Darbuotojais.
 • Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje Klientai ir/ar jų atstovai, lydintys asmenys būtų tik Darbuotojui esant.
 • Darbuotojai privalo teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti Klientų asmens duomenų saugumą.
 • Klientai ir kiti tretieji asmenys privalo:
 • Vykdyti specialistų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;
 • Pastebėjus nenormalų Klinikos patalpose esančios įrangos darbą (padidėjęs triukšmas, vibracija, pakilusi temperatūra, specifinis kvapas ir kt.) ir apie kitas priežastis, keliančias pavojų sveikatai ar gyvybei, nedelsiant pranešti apie tai skyriaus, kuriame esate, Darbuotojams;
 • Vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų Kliento ir kitų, šalia esančių asmenų sveikatai ar gyvybei;
 • Nesinaudoti jokia medicinos ar buitinės technikos įranga, išskyrus ta, kurios naudojimui (-si) Klientas yra gavęs/-usi skyriaus darbuotojo nurodymą ir / ar leidimą, buvote supažindintas/-a su jos naudojimo tvarka;
 • Nesinaudoti vizualiai techniškai               netvarkingais elektrotechniniais įrenginiais,  savarankiškai nešalinti jokių įrenginių gedimų;
 • Drėgnomis rankomis neliesti įjungtų elektrotechninių įrenginių, laidų, kištukinių lizdų, kištukų, nevalyti jų drėgna pašluoste. Neištraukti kištukų iš lizdo traukiant už laido, nesinaudoti netinkamu prietaiso kištukui kištukiniu lizdu ar techniškai netvarkingu (suskilusiu, kibirkščiuojančiu) kištukiniu lizdu;
 • Nesiliesti tuo pačiu metu kūno dalimis prie įžemintų dalių (centrinio šildymo radiatorių, vamzdžių ir pan.) ir elektrotechninio įrenginio, neatidarinėti elektros skydelių, jėgos spintų;
 • Savavališkai nekeisti palatoje esančių įrenginių ir baldų padėties;
 • Imtis visų atsargumo priemonių judant paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų, o taip pat prausiantis vonioje ar dušo kabinoje.

17. PACIENTŲ TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

 • Įstaigoje teikiama ir tik ambulatorinė pagalba, todėl pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai neregistruojami ir nesaugomi.

18. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

 • Pacientų lankymas, išrašymas ir perkėlimas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas nevykdomas, kadangi įstaigoje teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Šios Vidaus tvarkos taisyklės privalomos visuose Klinikos padaliniuose:
 • Už Šių Vidaus tvarkos taisyklių vykdymą ir laikymąsi atsako Klinikos padalinių vadovai.
 • Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
 • Taisyklės gali būti keičiamos Klinikos vadovo sprendimu. Taisyklių pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo dieną.