fbpx ;
 

Mokamų paslaugų teikimo tvarka

I. BENDROJI DALIS

 • Ši mokamų paslaugų teikimo tvarka (toliau – MPT Tvarka) taikoma visai SG KLINIKA įmonių grupei, kurią sudaro UAB SG konsultacinė klinika, UAB Sveikatos ir grožio klinika, UAB Žemaitijos diagnostikos centras ir VŠĮ Inovatyvių medicinos paslaugų centras (toliau –Klinika).
 • SG KLINIKA MPT Tvarka reglamentuoja SG KLINIKA mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagrindus ir sąlygas, kainų nustatymo tvarką ir apmokėjimo tvarką.
 • Ši MPT Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. Įsakymu Nr. 357 „dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ ir kitų taikytinų teisė aktų nuostatomis.
 • Šios Tvarkos privalo laikytis visi Klinikos darbuotojai pacientai, jų atstovai ir lankytojai.

II. SĄVOKOS

 • Šioje MPT Tvarkoje vartojamos sąvokos turės žemiau šiame punkte nurodytas reikšmes. Kitos vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos reglamentuotos Klinikos Vidaus tvarkos taisyklėse, ir kituose klinikos dokumentuose ar teisės aktuose, į kuriuos atitinkamai daroma nuoroda Sutartyje
 • Eilė – Klinikos sudaroma Pacientų eilė pageidaujančių Klinikoje gauti atitinkamas PSDF lėšomis apmokamas paslaugas, atsižvelgiant į atitinkamų Paslaugų apmokėjimui Klinikai skiriamo finansavimo pagal Klinikos ir TLK sudarytas sutartis ir Klinikos galimybes suteikti atitinkamas Paslaugas.
 • Kainynas – mokamų Klinikos paslaugų kainynas, skelbiamas klinikos registratūroje bei interneto svetainėje www.sgklinika.lt. Ir kuriame nurodomos standartinės mokamų Klinikos paslaugų Kainos.
 • Paslaugos – gydytojo konsultacijos, tyrimai bei gydomosios procedūros Paciento gydymui Paslaugų teikimo vietoje, teikiamos paciento prašymu ir sutikimu.
 • Pagerintos paslaugos – teikiant PSDF lėšomis apmokamas paslaugas, Paciento (savo noru) pasirinktos brangiau kainuojančios pagerintos paslaugos:
 • ne Eilės tvarka teikiamos paslaugos,
 • kai diagnostinės bei gydomosios procedūros atliekamos naujausia ypač brangia klinikos medicinine įranga, aukščiausios kokybės medicinos pagalbos priemonėmis,
 • aukščiausios kategorijos gydytojų (docentų, profesorių, universitetinės ligoninės gydytojų) konsultacijos.
 • Priemoka – Pacientui pasirinkus Pagerintas paslsaugas, Paciento mokamas Pagerintų paslaugų ir bazinių PSDF lėšomis apmokamų paslaugų kainos skirtumas,  kuris nurodomas Klinikos Kainyne, su kuriuo galima susipažinti Klinikos registratūroje bei interneto svetainėje www.sgklinika.lt
 • Pacientas – asmuo, kuriam Klinikoje teikiamos (buvo suteiktos ar planuojamos suteikti) asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
 • Būtinoji pagalba – 2004 m. balandžio 8 d. Nr. V-208 „DĖL BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS IR MASTO APRAŠO PATVIRTINIMO“, su visais paskesniais jo pakeitimais, nustatyta apimtimi, tvarka ir sąlygomis visiems asmenims neatlygintinai teikiama būtinoji medicinos pagalba.
 • PSDF lėšomis apmokamos paslaugos – Valstybės laiduojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių bazinę kainą apmoka TLK,teikiamos asmenims, turintiems teisę jas gauti, pagal Klinikos ir TLK sudarytas sutartis. Su PSDF lėšomis apmokamų paslaugų nomenklatūra ir jų teikimo tvarka galima susipažinti Klinikos registratūroje bei interneto svetainėje www.sgklinika.lt
 • TLK – Teritorinės ligonių kasos.

III. MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PAGRINDAI IR TVARKA.

 • Pacientui mokamos paslaugos teikiamos šiais atvejais:
 • Kai Pacientas Klinikoje nori gauti Paslaugas, kurios nėra PSDF lėšomis apmokamos paslaugos (t.y. Klinika nėra su Teritorinių ligonių kasomis sudariusi sutarties dėl atitinkamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo, išskyrus Būtinąją pagalbą);
 • Pacientas į Klinika kreipiasi savo iniciatyva, neturėdamas teisės aktų nustatyta tvarka išduoto asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimo, ir nori Klinikoje gauti Paslaugų, nors jos ir priskiriamos PSDF lėšomis apmokamos paslaugoms;
 • Pacientas nori Klinikoje gauti Paslaugą ne Eilės tvarka, kai Klinika turi galimybes suteikti daugiau atitinkamų paslaugų, nei numatyta sutartyje su TLK;
 • Pacientas nori gauti Paslaugą, ir Klinika turi galimybę suteikti brangiau kainuojančią paslaugą, nei numatyta sutartyje su TLK, kuri susidaro dėl 4.1. įvardytų paslaugos kainos nustatymo sudedamųjų dalių. Pacientas, teikiant jam iš PSDF lėšomis apmokamas paslaugas, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;
 • Kai Pacientui teikiamos PSDF lėšomis apmokamos paslaugos, tačiau Pacientas savo noru pasirenka gydytojo rekomenduotas naujesnes, brangesnes gydymo technologijas bei tyrimo ir gydymo priemones, kurių kainos ar atitinkamų jos dalių neapmoka TLK. Pacientas apmoka Pagerintų paslaugų ir bazinių  PSDF lėšomis apmokamų paslaugų kainos skirtumą (priemoką).
 • Teikiamos nemedicininio profilio paslaugos: kopijavimo paslaugos, įvairios rašytinės informacijos paslaugos pagal pacientų prašymus, kurios nesusijusios su siuntimu tyrimams arba konsultacijoms.
 • Tvarkos 3.1.1 – 3.1.7 punktuose nurodytais atvejais prieš teikiant pacientui Paslaugą, už kurią jis turi mokėti, atsakingi Klinikos darbuotojai privalo:
  pasirašytinai Pacientą (arba paciento atstovą) informuoti apie Paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti Klinikoje nemokamai, renkantis, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į mokamų paslaugų sąrašą nurodytą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. Įsakymo Nr. 357 priede Nr. 1;
 • užtikrinti, kad Pacientas sutikimą gauti mokamą paslaugą pagal Klinikos, pagal MPT tvarką, patvirtintu parašu;
 • Tvarkos 3.1.3 – 3.1.5 punktuose nurodytais atvejais, prieš teikiant pacientui Pagerintas paslaugas, už kurias jis turi papildomai sumokėti Priemoką,  atsakingi Klinikos darbuotojai privalo Pacientą pasirašytinai supažindinti su nemokamų Paslaugų (PSDD lėšomis apmokamų bazinių paslaugų) ir Pagerintų paslaugų skirtumais  ir užtikrinti, kad Pacientas savo pasirinkimą patvirtintų raštu.\
 • Paciento, kuriam buvo suteiktos mokamos Paslaugos, medicinos dokumentuose turi būti Informacija apie Paciento apmokėtas paslaugas:
 • Paciento patvirtintas parašu sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo;
 • suteiktos mokamos Paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas;
 • Paslaugos apmokėjimo faktą patvirtina įstaigos buhalterinės apskaitos dokumentai.
 • Klinika turi užtikrinti, kad mokėjimo už mokamas paslaugas dokumentuose (kasos kvituose, sąskaitose ir pan.) būtų nurodyta paslaugos teikimo data, paslaugos, už kurią mokama, pavadinimas, medicinos dokumento (ambulatorinės kortelės, gydymo stacionare istorijos ir pan.) numeris. Jeigu minėtos informacijos mokėjimo dokumentuose nurodyti nėra techninių galimybių, ji turi būti nurodyta sąskaitoje, kuri išduodama pacientui pageidavus.
 • Mokamos paslaugos Klinikoje teikiamos tik tada, kai užtikrinama, kad visi į paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, laukimo eilę užregistruoti ir atvykę pacientai gaus numatytas paslaugas numatytą dieną nustatytu laiku.
 • Duomenis apie suteiktas Mokamas ir/arba Pagerintas asmens sveikatos priežiūros, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais įrašomi į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą.

IV. MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS

 • Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainos nustatomos kiekvienai teikiamai paslaugai, atsižvelgiant į[1]:
  • paslaugos struktūrą (sudėtines paslaugos dalis): Konsultacija ir/ar manipuliacija ir/ar tyrimai ir/ar gydymo veiksmai.
  • paslaugą atliekančių darbuotojų profesijas, kvalifikacijas ir vidutinį mėnesinį atlyginimą;
  • paslaugos atlikimo trukme;
  • vaistų ir kt. medicinos pagalbos priemonių poreikį (pvz., vaistai, manipuliacijos ir/ar procedūros metu naudojamos medžiagos ir priemonės);
  • įrangos, aparatūros ir kt. medicinos prietaisų eksploatacijos kaštus, reikalingus paslaugai atlikti ir kt.
  • Paslaugos teikimo papildomos netiesioginės išlaidas (administracijos ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis, ryšio paslaugų ir kt.), kurios nėra tiesiogiai susijusios su sveikatos priežiūros paslaugos teikimo išlaidomis, o nustatomos atsižvelgiant į bendrą įstaigos planinę metinę išlaidų sąmatos struktūrą (procentais)
 • Pacientas už Mokamas paslaugas (pagal 1.1 – 3.1.2 punktus) moka pilną kainyne nustatytą kainą, už Pagerintas paslaugas (pagal 3.1.3 – 3.1.5 punktus) mokamas Mokamų paslaugų ir bazinių PSDF lėšomis apmokamų paslaugų kainos skirtumas.
 • Konkrečios Mokamų ir Pagerintų paslaugų kainos skelbiamas klinikos registratūroje bei interneto svetainėje www.sgklinika.lt. ir/ar gydytojo konsultacijos metu.

V. ATSISKAITYMO UŽ MOKAMAS PASLAUGAS TVARKA

 • Klinikos teikiamų Paslaugų kaina nustatoma pagal Paslaugų teikimo metu galiojanti Kainyną.
 • Pacientas pasirinktų papildomų Paslaugų kainą turi sumokėti iš anksto iki Paslaugų teikimo pradžios; klinikoje teikiamos mokamos intervencijos bei tyrimai, kurių mąstas nustatomas tik proceso metu, apmokami po atliktos diagnostinės ar gydomosios procedūros, gydytojui įvertinus paslaugos apimtį bei vadovaujantis galiojančiu klinikos kainynu.
 • Už Paslaugas Pacientas gali sumokėti:
 • grynaisiais pinigais Klinikos registratūroje;
 • mokėjimo kortele Klinikos registratūroje;
 • Klinikos išleistais ir galiojančiai dovanų kuponais.
 • Jei Klinika, dėl neįvykusios konsultacijos ar susidariusių kitų aplinkybių, turi Pacientui  grąžinti visą ar dalį Paciento iš anksto sumokėtos Paslaugų  Kainos, lėšos Pacientui grąžinamos grynais pinigais. Jei Pacientas pageidaujantis susigrąžinti lėšas kita forma, iki faktinio lėšų grąžinimo turi pateikti Klinikai raštišką pasirašytą prašymą, kuriame nurodoma pageidaujama lėšų grąžinimo forma (grynieji pinigai ar pavedimas į nurodytą banko sąskaitą).

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Informacija apie Klinikoje teikiamas mokamas paslaugas privaloma visuose Ligoninės padaliniuose:
 • Padalinyje teikiamų Mokamų paslaugų sąrašas ir kainos skelbiamos matomoje vietoje padalinių informaciniuose stenduose ir internetinėje svetainėje www.sgklinika.lt.
 • Už Mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo nuostatų vykdymą atsako Klinikos padalinių vadovai.